Våre vedtekter

§1 – Formål

Gravstellforeningen er en interesseorganisasjon for bedrifter som driver med kommersielle tjenester knyttet til stell av gravsteder og gravlunder.

Gravstellforeningen skal

 • Jobbe for og bidra til formålstjenlige rammebetingelser og vilkår for kommersielle aktører av gravstell.
 • Søke å fremme godt forhold mellom medlemsbedrifter og de som forvalter de enkelte gravplassene.
 • Tydeliggjøre rettigheter og regler knyttet til kommersielle tjenester på gravplassene
 • Være en sparringspartner til fellesrådene for å samme finne de beste løsningene.
 • Etablere et nettsted med nøytral informasjon om forbrukerens rettigheter knyttet til gravstell og legatordninger.
 • Utviklings- og informasjonsarbeid, rådgivning, og informasjonstjenester.
 • Samarbeid med andre nasjonale og nordiske organisasjoner i tråd med foreningens formål.

§2 – Organisatorisk tilknytning

Gravstellforeningen er en frittstående interesseorganisasjon uten binding til andre organisasjoner

§3 – Medlemmer

Medlemskap i foreningen er åpent for alle privatpersoner, bedrifter eller organisasjoner som er registrert med et gyldig organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.

Medlemsbedrifter som har betalt kontingent og derav er opptatt som medlem kan benytte foreningens logo, og eller navn i sin kommunikasjon enten digitalt eller på papir.

§4 – Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§5 – Styrets sammensetning

Styret skal bestå av inntil 4 personer.

Styrets leder må være fra en medlemsbedrift, resten av styret kan være ressurspersoner årsmøtet stemmer og vedtar. Styret velges annethvert år.

§6 – Kontingent

Kontigenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis pr. kalenderår.

Medlemmer som skylder kontingent, fratas stemmerett ved årsmøte og kan av styret strykes som medlemmer fra foreningen. Strykes et medlem kan dette ikke tas opp igjen med samme organisasjonsnummer for skyldig kontingent er betalt.

§7 – Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeide, samt refusjon for faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap. Retningslinjer utarbeides av styret.

§8 – Årsmøte

Årsmøtet er Gravstellerforeningens høyeste myndighet.
Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av april og innkalles av styret med 1 måneds varsel med skriftlig melding til medlemmene.
Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Møtet avholdes forsøksvis elektronisk via Skype eller lignende.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

§9 – Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal;
 • Behandle Gravstellforeningens årsmelding.
 • Behandle Gravstellforeningens regnskap.
 • Behandle innkomne forslag.
 • Fastsette kontingenten.
 • Vedta Gravstellforeningen budsjett
Årsmøtet skal velge
 1. styremedlem(mer)

§ 10 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter

§ 10 Styret

Gravstellforeningen ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

 • Iverksette årsmøtets bestemmelser
 • Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med Gravstellforeningens økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
 • Representere Gravstellforeningen utad
 • Leder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for.
 • Drifte foreningens nettsider og oppdatere disse.

 

§ 12 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 13 Oppløsning (§ 13 kan ikke endres.)

Oppløsning av Gravstellforeningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.